Recent content by Linh NL

  1. L

    Cần lắm một team để hỗ trợ và phạt triển về teechip!

    Hiện tại mình đang bơ vơ ngoài đảo, nếu đội nào thiếu thành viên xin kéo em về ạ, tuy không rành gì nhìu nhưng học hỏi và chia sẻ để phát triển lâu dài cùng một đội, mình chỉ mới biết về teechip và đang tìm hiểu chạy quảng cáo nhưng còn nhiều thứ chưa...
Top