Recent content by Emgaimua

  1. E

    Cần bao nhiêu $ thì Spreadshirt sẽ thanh toán?

    Trước em vẫn nhận đk bình thường chỉ bị 30% tax thôi. còn giờ thì cũng chẳng rõ nữa. em vừa bị bay acc ngày hôm qua. để xem 15 này nó có trả tiền không nữa...:(
  2. E

    Khai thuế trong spreadshirt

    đợt này mình gửi cũng không được appro...
Top